ברון דה L פואי פומה - Pouilly Fume, Baron de Ladoucette 
סנסר לבן קונט לפון - Comte Lafond Sancerre White 
פואי פומה - Pouilly Fume